Takis Zerdevas

Contact

Takis Zerdevas
112, Papagou ave.
GR 157 72, Athens
Greece
takis@zerdevas.gr